108 Names of Lord Venkateshwara

1.         Venkatesaya Sri Venkatesaya Namaha

2.         Seshadhri Nilayaya Sri Venkatesaya Namaha

3.         Vrushadhrug Gocharaya Sri Venkatesaya Namaha

4.         Vishnave Sri Venkatesaya Namaha

5.         Sadanjana Gireesaaya Sri Venkatesaya Namaha

6.         Vrushadhri Pathaye Nama Sri Venkatesaya Namaha

7.         Meru Puthra Girisaya Sri Venkatesaya Namaha

8.         Sarasswamy Tadee Jushe Sri Venkatesaya Namaha

9.         Kumaara Kalpa Sevyaaya Sri Venkatesaya Namaha

10.       Vajridhrug Vishayaya Sri Venkatesaya Namaha

11.       Suvarchalaa Suthanyastha Sainaapathya Bharaaya Sri Venkatesaya Namah

12.       Raamaya Sri Venkatesaya Namaha

13.       Padmanabhaya Sri Venkatesaya Namaha

14.       Sadaa Vaayu Stutaaya Sri Venkatesaya Namaha

15.       Tyakta Vaikuntta Lokaya Sri Venkatesaya Namaha

16.       Girikunja Vihaarine Sri Venkatesaya Namaha

17.       Harichandana Gothrendhra Swamine Sri Venkatesaya Namaha

18.       Sankha Raajanya Nethraabhja Vishayaaya Sri Venaktesaya Namaha

19.       Vasoo Parichara Thraathre Sri Venkatesaya Namaha

20.       Krishnaya Sri Venkatesaya Namaha

21.       Abdhi Kanyaa Parishvaktha Vakshase Sri Venkatesaya Namaha

22.       Venkataya Sri Venkatesaya Namaha

23.       Sanakaadhi Mahaa Yogi Poojithaaya Sri Venkatesaya Namaha

24.       Devajith Pramukha Anantha Daitya Sangha Pranasasine Sri Venkatesaya Namaha

25.       Svetha Dhveepa Vasan Muktha Poojithaangri Yugaaya Sri Venkatesaya Namaha

26.       Sesha Parvatha Roopathva Prakaasana Paraaya Sri Venkatesaya Namaha

27.       Saanu Staapita Taarkshyaaya Sri Venkatesaya Namaha

28.       Taarkshyachala Nivasine Sri Venkatesaya Namaha

29.       Maaya Gooda Vimana Venkatesaya Namaha

30.       Garuda Skandha Vaasine Sri Venkatesaya Namaha

31.       Ananta Sirase Sri Venkatesaya Namaha

32.       Ananthakshaya Sri Venkatesaya Namaha

33.       Ananta Charanaya Sri Venkatesaya Namaha

34.       Srisaila Nilayaaya Sri Venkatesaya Namaha

35.       Dhaamodaraya Sri Venkatesaya Namaha

36.       Neelamegha Nibhaaya Sri Venkatesaya Namaha

37.       Brahmmadhi Deva Durdarsa Visvaroopaaya Sri Venkatesaya Namaha

38.       Vaikunttaagatha Saddhema Vimaana Antargataaya Sri Venkatesaya Namaha

39.       Agasthyabhyartitaa Sesha Jana Dhrug Gocharaya Sri Venkatesaya Namaha

40.       Sri Vaasudevaya Sri Venkatesaya Namaha

41.       Haraye Sri Venkatesaya Namaha

42.       Theertha Panchaka Vaasine Sri Venkatesaya Namaha

43.       Vaamadeva Priyaya Sri Venkatesaya Namaha

44.       Janakeshta Pradhaaya Sri Venkatesaya Namaha

45.       Maarkandeya Mahaa Theertha Jaatha Punya Pradhaya Sri Venkatesaya Namaha

46.       Vaakpathi Brahmadhathre Sri Venkatesaya Namaha

47.       Chandra Laavanya Dhayine Sri Venkatesaya Namaha

48.       Naarayana Nagesaya Sri Venkatesaya Namaha

49.       Brahma Klupthothsavaaya Sri Venkatesaya Namaha

50.       Sankha Chakra Varaanamra Lasath Karatalaaya Sri Venkatesaya Namaha

51.       Dravan Mriga Madhaasaktha Vigrahaaya Sri Venkatesaya Namaha

52.       Kesavaya Sri Venkatesaya Namaha

53.       Nithya Youvana Moorthaye Sri Venkatesaya Namaha

54.       Artithaarta Pradhathre Sri Venkatesaya Namaha

55.       Visva Teerttha Agha Haarine Sri Venkatesaya Namaha

56.       Theertaswamy Saras Snatha Janabhishta Pradhayine Sri Venkatesaya Namaha

57.       Kumara Dhaarikaa Vaasas Skandhabheeshta Pradhaya Sri Venkatesaya Namaha

58.       Jaanu Dhagna Samudhbhutha Pothrine Sri Venkatesaya Namaha

59.       Koorma Moorthaye Sri Venkatesaya Namaha

60.       Kinnara Dhvandhva Saapaanta Pradaathre Sri Venkatesaya Namaha

61.       Vibhave Sri Venkatesaya Namaha

62.       Vaikhaanasa Muni Shreshtta Poojithaaya Sri Venkatesaya Namaha

63.       Simhachala Nivasaaya Sri Venkatesaya Namaha

64.       Sriman Naarayanaya Sri Venkatesaya Namaha

65.       Sadhbhakta Neelakanttaarchya Nrusimhaaya Sri Venkatesaya Namaha

66.       Kumudhaksha Gana Sreshta Sainapatya Pradhaya Sri Venkatesaya Namaha

67.       Durmedha Praanahartre Sri Venkatesaya Namaha

68.       Sridharaya Sri Venkatesaya Namaha

69.       Kshatriyaantaka Raamaaya Sri Venkatesaya Namaha

70.       Mathsya Roopaya Sri Venkatesaya Namaha

71.       Paandavaari Praharthre Sri Venkatesaya Nama

72.       Srikaraaya Sri Venkatesaya Namaha

73.       Upatyakta Pradesastha Shankara Dhyaata Moorthaye Sri Venkatesaya Namaha

74.       Rukmaabja Saraseekoola Lakshmeekrita Tapasvine Sri Venkatesaya Namaha

75.       Lasalakshmi Karambhoja Dhattha Kalharaka Sraje Sri Venkatesaya Namaha

76.       Saalagraama Nivaasaaya Sri Venkatesaya Namaha

77.       Sukha Dhrig Gocharaaya Sri Venkatesaya Namaha

78.       Naarayana Artitha Asesha Jana Dhrig Gocharaya Sri Venkatesaya Namaha

79.       Mrigayaarasikaaya Sri Venkatesaya Namaha

80.       Vrishabhasura Haarine Sri Venkatesaya Namaha

81.       Anjanaa Gothra Pathaye Sri Venkatesaya Namaha

82.       Vrishabhaachala Vaasine Sri Venkatesaya Namaha

83.       Anjanaa Suta Dhaathre Sri Venkatesaya Namaha

84.       Maadhaveeya Agha Haarine Sri Venkatesaya Nama Sri Venkatesaya Namaha

85.       Priyangu Priya Bhakshyaaya Sri Venkatesaya Namaha

86.       Svetha Kola Varaaya Sri Venkatesaya Namaha

87.       Neela Dhenu Payo Dhaaraa Seka Dehotbhavaaya Sri Venkatesaya Namaha

88.       Sankara Priya Mithraaya Sri Venkatesaya Namaha

89.       Chola Puthra Priyaaya Sri Venkatesaya Namaha

90.       Sudharminee Suchaitanya Pradhaathre Nama Sri Venkatesaya Namaha

91.       Madhu Ghaatine Sri Venkatesaya Namaha

92.       Krishnaakhya Vipra Vedantha Desikathva Pradhaaya Sri Venkatesaya Namaha

93.       Varahachala Naataya Sri Venkatesaya Namaha

94.       Balabhadraaya Sri Venkatesaya Namaha

95.       Thrivikramaaya Sri Venkatesaya Namaha

96.       Mahathe Sri Venkatesaya Namaha

97.       Hrisheekesaaya Sri Venkatesaya Namaha

98.       Achyuthaaya Sri Venkatesaya Namaha

99.       Neeladhri Nilayaaya Sri Venkatesaya Namaha

100.     Ksheeraabdhi Naataaya Sri Venkatesaya Namaha

101.     Vaikuntaachala Vaasine Sri Venkatesaya Namah

102.     Mukundhaya Sri Venkatesaya Namaha

103.     Ananthaya Sri Venkatesaya Namaha

104.     Virinchaabhyartithaaneetha Soumya Roopaya Sri Venkatesaya Namaha

105.     Suvarna Mukhari Snaatha Manuja Abheeshta Daayine Sri Venkatesaya Namaha

106.     Halaayudha Jagath Theerttha Samastha Phala Dhaayine Sri Venkatesaya Namaha

107.     Govindaya Sri Venkatesaya Namaha

108.     Srinivaasaaya Sri Venkatesaya Namaha